2016 m. projekto pavadinimas

 1. Emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa „Antras žingsnis“
 2. „Olimpinė karta“
 3. PPC patyčių prevencijos programa „Olweus“
 4. VŠĮ LIONS QUEST Lietuva „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“
 5. ŠMM ir SPPC projektas „Mokinių akademinių gebėjimų pažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“
 6. NMVA projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“
 7. Utenos švietimo centro projektas „Būk budrus – pažink medijas“
 8. Utenos švietimo centro projektas „Utenos krašto kūrėjų žodis dailės kūriniuose“
 9. UPC projektas „MENTEP“
 10. Ekologinis projektas „Kamštelių vajus“
 11. Ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“

PROJEKTAS „PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TAIKYTI INFORMACINES KOMUNIKACINES TECHNOLOGIJAS (IKT) IR INOVATYVIUS MOKYMO METODUS TOBULINIMO MODELIO IŠBANDYMAS IR DIEGIMAS“ Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004

(Bendradarbiavimo sutartis su Ugdymo plėtotės centru 2010 m. sausio 29 d. Nr.17P7-021)

 

PROJEKTAS „PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR SPECIALIOJO UGDYMO PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TAIKYTI INFORMACINES KOMUNIKACINES TECHNOLOGIJAS (IKT) IR INOVATYVIUS MOKYMO METODUS TOBULINIMO MODELIO IŠBANDYMAS IR DIEGIMAS“ Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004

PROJEKTO VEIKLOS 1.3.1. „INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ IT IKT DIEGIMO PRADINĖSE KLASĖSE ORGANIZAVIMO METODIKOS SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS PILOTINĖSE MOKYKLOSE“

(Bendradarbiavimo sutartis su Ugdymo plėtotės centru 2010 m. kovo 31 d. Nr.17P7-169)

 

PROJEKTAS „PRADINIO MOKYKLINIO AMŽIAUS GABIEMS VAIKAMS SKIRTO PAGILINTO TURINIO GAMTAMOKSLINIO UGDYMO METODO SUKŪRIMAS IR TAIKYMAS“ Projekto kodas VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005

(Jungtinės veiklos sutartis dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą su VšĮ „Vytauto Didžiojo universitetu“ dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą 2011 m. balandžio 20 d. Nr. GVU-P3)

PROJEKTAS  „VAIKŲ IR JAUNIMO OLIMPINIS UGDYMAS ŠALIES MOKYMO ĮSTAIGOSE 2011-2015 METAIS

 

Mokyklos 7-8 klasių mokiniai dalyvavo Utenos kolegijos vykdomame Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamame projekte „Mąstyk apie rytojų“.

 

Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla viena iš 38 Lietuvos mokyklų pradedančių įgyvendinti beveik dviejų metų trukmės VšĮ LIONS QUEST LIETUVA projektą „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“.

Projekto tikslas - diegti mokyklose inovacinę nuoseklaus socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo metodiką LIONS QUEST. Tai pasaulyje pripažinta ir analogo Lietuvoje neturinti programa, skirta V-VII klasių mokiniams, apimanti visą mokyklos gyvenimą: pamokų organizavimą ir jų turinį, tėvų ir bendruomenės įtraukimą, mokymosi aplinkos kūrimą ir mokytojų profesinį tobulinimą.

 

 

2010 metais Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos komanda dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001). Projekto  tikslas - padėti mokykloms profesionaliau organizuoti ir atlikti tiriamąją veiklą mokyklos savęs vertinimo procese ir skatinti duomenimis grįstą mokyklos vadybą.

Projekto metu buvo paruošti švietimo konsultantai, įgiję kompetencijų padėti mokykloms taikyti instrumentus, sukurti įsivertinimo instrumentai išbandyti 10 eksperimentinių respublikos mokyklų, atliktas tyrimas dėl instrumentų tinkamumo.

2010 metų gegužės – birželio mėnesiais instrumentai buvo išbandyti Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje.

Projekto konsultantės, Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos  direktoriaus pavaduotoja Viktorija Vilūnienė, mokytojos metodininkės Jolanta Baronienė ir Rita Rimšelienė 2010 m. gruodžio  8 ir 9 d. vedė seminarus bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo grupių nariams, mokyklų vadovams, metodinių grupių vadovams, švietimo specialistams Utenos ir Rokiškio švietimo centruose, Panevėžio pedagogų švietimo centre ir Rietavo savivaldybėje.

Parengti konsultantai gali konsultuoti mokyklų įsivertinimo vykdymo grupes, mokytojus vidaus įsivertinimo klausimais.

 

Jau trečius metus dalyvaujame šalies projekte „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“. 2009 metų veiklos ataskaita buvo pristatyta Palangos senojoje gimnazijoje. Renginyje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojų komanda - I.Janaščienė, A.Kazlauskienė, ir L.Telksnienė.

 

 

Ugdymo plėtotės centras vykdo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansuojamą projektą „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“. Įgyvendinant vieną iš projekto veiklų – Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose, konkurso tvarka atrinktos 6 pilotinės mokyklos, vykdančios pradinio ugdymo programas. Viena iš jų - Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla, kurios 20-ies mokyklos pedagogų komanda išbandys Metodiką ir pradinių klasių mokiniams skirtas kompiuterines mokymo priemones, dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, mokysis tikslingai ir efektyviai taikyti inovacijas, mokysis ir bendradarbiaus virtualioje mokymosi aplinkoje.

2009 metais mokykloje vykdomi projektai:

 

„Saugaus eismo mokymas bendrojo lavinimo mokyklose“. Mokiniai įgis saugaus elgesio gatvėje žinių bei įgūdžių, dalyvaus viktorinose, saugaus eismo rašinio konkurse, mokykla bus aprūpinta saugaus eismo mokymo priemonėmis. Projekto vadovai: R.Gruodinskas, V.Mieželis.

 

  

 

Gamtosauginės veiklos programa „Sveikas vaikas - laimingas vaikas“. Projektas skirtas mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, gamtos svarbos mūsų planetai ir jos saugojimo aktualumui formuoti, mokyklos aplinkai puoselėti. Projekto vadovai: R.Gruodinskas, D.Pavilonienė.

  

 

Partneriai edukacinės veiklos programoje „Renginio Mados virusas 2009 organizavimas“. Mokiniai turėjo galimybę kurti ir pristatyti drabužių dizaino kolekcijas Utenos kultūros rūmuose, renginyje „Mados virusas 2009“. Projekto įgyvendinimui mokykloje vadovauja D.Puodžiukienė.

  

 

Nacionalinio šalies projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose 2006-2010 metais“ narė. Olimpinio ugdymo programa, apimanti olimpinės kultūros elementus – žinias, nuostatas ir elgesio įgūdžius integruota į 1-4 klasių mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą. Projekto koordinatorius  L.Telksnienė.

  

 

Olweus patyčių prevencijos programos diegimas skirtas mokyklos bendruomenės mokymams - pažinti, vertinti bei imtis priemonių patyčių reiškinio mažinimui. Programos koordinatorius mokykloje V.Vilūnienė.

  

 

Partneriai nacionaliniame projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“. Projekto vadovai: R.Gruodinskas, V.Vilūnienė.

  

 

Partneriai nacionaliniame gabių ir talentingų vaikų ugdymo projekte „Pradinių klasių mokinių gabumų ugdymo akademija „Smalsutis“. Projekto koordinatorius Laima Telksnienė. 

  

 

Mokykla aktyviai įsitraukia į Utenos švietimo centro inicijuojamų projektų vykdymą: Inovatyvūs besimokančių vadovų tinklai“ „Muziejus mokyklai – mokykla muziejui“, „Mokytojo kelias per tūkstantį metų“....

  

Vykdome Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo sporto ir turizmo skyriaus inicijuotą projektą „Miesto mokyklų sporto salių užimtumas šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis“. Tikslingai išnaudojant mokyklos patalpas buvo sudarytos galimybės mokyklos bendruomenės nariams sveikai, naudingai leisti laisvalaikį mokyklos sporto salėje.