2019 spalio 8 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0053 „VIRTUALUS VORATINKLIS“.

Inovacijomis grįsto projekto „Virtualus voratinklis“ tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinio komunikavimo gebėjimus diegiant virtualią aplinką ugdymo(si) procese. Projekto metu socialinio komunikavimo gebėjimų ugdymui bus sukurta ir išbandyta e. mokymosi priemonė „Voriukas“, grįsta globalaus pažinimo bei universalaus dizaino principais, taikomos naujosios medijos ugdymo procese ir parengtos jų taikymo rekomendacijos, sukurtas virtualus vaikų pasiekimų stebėjimo įrankis „Voratinklis“, plėtojamos mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą (toliau-mokytojai), kompetencijos.

Projektą įgyvendins šešios Utenos r. ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinį ugdymą: vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis“, vaikų lopšelis – darželis „Voveraitė“, vaikų lopšelis – darželis „Pasaka“, vaikų lopšelis – darželis „Gandrelis“", vaikų lopšelis – darželis „Šaltinėlis“, Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyrius. Juos konsultuos Kauno Prano Daunio ugdymo centras, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymo patirties. Partnerio – Utenos švietimo centro specialistai talkins rengiant mokytojų kompetencijų plėtojimo programas.
Projekto tikslinė grupė – veiklą tobulinančių, ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo įstaigų mokytojai, kurie mokydamiesi ir dalyvaudami veiklose `diegs pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Projektas skatins pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje, nes e. priemones kurs ir taikys praktikoje partnerių mokytojai, praktikai konsultuojami dviejų švietimo konsultantų. Projektas prisidės prie Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams švietimui keliamo tikslo – besimokančios bendruomenės kūrimas, LR vyriausybės programos tikslo – darnaus švietimo kūrimas siekimo, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Projekto vykdytojas Utenos vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis“
Projekto vadovė Sigita Balčiūnienė
Projekto koordinatorė Laura Liobienė

TAMO dienynas